Filmo

Rodipe

03 Nakhavipe kotar e Nekanutnipe

‘Vi e Roma korkori na džanena vaš e akala faktija.’

Petro Rusanienko, režisero

‘E Roma na vorbin pala olengero crdipe kotar e nekanutnipe. Akava ka ovel “bibaxt” – pala e phurane regulacije /džaindoj pala e phurengo mothovibe.’

George Eli, režisero, Searching for the 4th Nail/Rodindoj o 4-to Parmako