Flamenco

Rodipe

Miguel Ángel Vargas Rubio

O phaglo avren kotar o Persèus O Flamènko ta e Espanikane Rroma ando 1860ko deshibersh

Dumut o rodipen pe flamenkosqe orìgine trebal te djal ke historikane xainga e oràlo tradìciasa. Takaj sòfora buteder si maj butvarne e rodimàta po Flamènko so aven kotar jekh hemerografikano ja archivistikano rodipen, save keren komparàcie e literaturikane referàcie, vi themutne vi avrikane, thaj vir-interpretisaren e folklorikane rodimàta odova vaxtendar, trebal amenge te rodas o chand sar te dikhljaras akala referència aver informaciensa so mekhen amenge te haljos o pharipen kotar o rromano kotor ando Flamenkosko sumbjopen thaj sar akava si hatjardo, historikanes, kotar e Rroma. Buteder kotar sa e artistikane gitanòfile [Rinchibiarneski nòta: Rromanòfile, amalikane e gitanensa, e rromensa.] thava andi Espànja ando XIXto shelibersh keren direkt relàcia kotar o Rrom dji ko Flamènko sar te avènas sinònima. Akava pharjol i buti te estudisaras i història kotar o Rromano Them andi Espànja sostar si zorales khetani e Flamenkosko rodipnasa.

Kamas te las o mìtos kotar o Persèus ta i Mèdusa sar jekh metafòras kotar o pharipen te andredas ko jekh dirèkto dikhipen kotar i Rromengi realitèta odova vaxtendar. O Persèus trebal leske o avren te kerel brekh i gorgòna aj kadial skepisarel pes kotar o nasul barravno dikhipen. O Persèus te avèla o okcidentàlo dikhipen; i Mèdusa te avèla e Rroma aj o dikhavipen ando avren te avela sar e gadje dikhen e Rromen: o gitanìsmos/ziganìsmos kotar e barvale gadje aj kotar e somaderenge keravne agènturia (artìsturia, jurnalìstura, thamiarne, rodljarne) kotar o dùjto dopash kotar o XVIIIto shelisbersh dji ko, pretele, avdives. Nanaj but sure kotar direkt dikhipen kotar i rromani realitèta. Maj xanreder si, vi kana shaj te ovel chudavno, o direkt dikhipen ando àrtia.

Lindoj i thèsis so phenel ke sas ando 1860ko deshibersh kana tordjol pes odova so àba anavjarel pes Flamènko, dikhljaràsa varesave historikane fàktja te haljos save shaj te avènas e realitète kotar e verver espanikane rromane grùpe, savi relàcia si len e Flamenkosa aj sar sas registrisarde ja bidikhljoversisarde lenge djivimàta. O politikano ziganismos/gitanismos sas reakcionàro aj patriotikano

Gitanismo

Paleder o legàlo barabaripen dine e Rromenge ando 1783, palal i deg kotar o Generàlo Phandlipen e Gitanendar ando 1749 savi respash agòrdel e espanikane rromensa, avilo jekh periòda xanreder koercitivikano no kana àba keren diskùsia pi konkrèsia kotar o barbaripen andi jekh Espànja rroburjensa, koloniensa ta jekh sociàlo estrukturesa dòsta bikovlikani. I Konstitùcia kotar Kàdiz kotar o bersh 1812 phenel so «si espanikane e meste manusha [Rinchibiarneski nòta: mursha.] biandile aj beshte ande espanikane phuvia» àma na ovèla dji ki Konstitùcia kotar o bersh 1837 kana xaisardjas o mushajpen te aven beshinde kàste e neve Rromane themutne shaj te len i nacionalitèta.

O rromanipen, sar koncèpto, ovèlas okona jekh nakhavipen kotar o espanikanipen.

Ma dikh so, i artistikani praktìka aj i policiaki praktìka djan aver dromende. Espànja divel kotar o dujto dopash kotar o XVIIIto shelibersh jekh reàkcia mamuj i Ilustràcia ta mumuj i Evròpa kaske labjarel jekh kerdi tasvirosa kotar o Gitano (o Rrom) savi sas nakhavdi andi fashion akhardi “afición a lo gitano (kamipen e rromanipnaske)”, “a lo agitanado (ke odova so dikhjol pes sarkaj ovel Rromano)”. O dikhavlinjako khelipen kerel so phares ikljol o chachipen vi so e agorimàta oven nernes bidushle. O rromanipen, sar koncèpto, ovèlas okona jekh nakhavipen kotar o espanikanipen, sades sostar nane evropikano, nane ilustrisardo aj avel kotar o Phurano Regìmo.

Kana biandjol o Flamènko, pretele o bersh 1845, kana e Rroma djivènas telal o sungljaripen kotar i thami mamuj o khailipen aj o phirutnipen, ande teatronge programàcia kotar e bare forurja kaj thagarjarènas o Gitanesko Teatros, o Andalucikano Genèro aj aver chalikane chanda sarane anavensa, arakhas anava kotar rromane artìsturja sar o El Planeta, o Fillo, i María Borrico, o Lázaro Quintana,

O Flamenkosko biandipen aj, sheral, o biandipen kotar o anavjardo “Cante Gitano Andaluz” (Andaluzikano Rromano/Gitanikano Gilavipen) si len …

1860: E maj shunde Rromnja

Avile nevimàta kotar e ruvale marimàta kaj o Espanikano Thagaripen si ando kolonikano Maripen kotar Maròko. Kon angleder sas o Espanikano Imperiumo akana phagel pes bisolucionasa. Ma dikh so, ande fòrurja sar Sevìla, Kàdiz, Màlaga ja Madrid i bohèmia [Rinchibiarneski nòta: i bohèmia si e gadje so placan len o rromipen.] kidel pes trujal jekh nevo ratutno than, o salòni, kaj shaj te bistrènas i rat aj e xasarimàta. Putaràva e djurnàla:

“Gaudeamus.- Sabatone 29to, Svùnto Miguelesko Dives, loshal pes o direktòro kotar o salòni Oriente, o Raj Miguel Barrera, jekhe khelipen invitaciasa, kaj avèna e maj bare gilavne, e maj shunde flamenkikane guillabaoras [Kales po originàlo. Guillabaoras, po kalo mandavel gilavnja. Aj e bolerake khelavnja maj shunde pale themeske khelimàta, vi avindoj e rromnja save kasavo shukaripen den ke akava bolimatenge, lenge shukar khelimatensa aj lengi bimiazutni shuk.”

28to e Septembrako, La Andalucía, Sevìla.

Anglal o bariardo seripen kotar o anavengo baripen, o kin-bikin promovisarel o garavipen e Rromnjenge. Si prindjarde, va, àma naj len anava.

1861: I revolùcia kotar i Jamancia. O Manresko Maripen. E Rroma anglal o kham

Sarkon dikhel odova so kamel te dikhel. Das akate trin nevimàta so ondile lipalbershe aj e rromensa sar protagonìsturja. O jèkhto si pi participàcia kotar e Rroma ande diziake marimàta ande Barcelòna ashal e socialone tènsia. Dikhen e anaveske. I revolùcia kotar i Jamància, i bokh andi kali chib. [Rinchibiarneski nòta: i kali chib si i rromani chib vakerdi andi Espànja. Si but zorales influisardi kotar i espanikani chib.]

“Pachas so agoral i xeladikani autoritèta lilja varesavi sàma te biràndel e xasaravimàta kerde kotar e dile thaj zumavel te lel e sashtrinja kotar o bataliòno kotar i Jamancia somchivdo maj buteder kotar o gunoj kotar e pashutne gava, kriminalone krisisarde, Rroma, avrikane rostjarne e churikenge aj e katjenge, bipeke manusha, phure manusha aj varesave licencitùrja.”

Corresponsal, 4to e Septembrako e 1843to bersh.

O dùjto thaniaras les andi Andalùcia kotar e rovolucikane marimàta palo jekh katalo ulavipen kotar e phuvja, kaj jekh chingaripen kotar gavutne ushtile andi Lòxa, Granadate, tradinde kotar o Rafael Pérez del Álamo, autòro kotar i brochùra La Democracia, el Socialismo y el Comunismo, según la Filosofía y la Historia [Rinchibiarneski nòta: I Demokràcia, o Socialìsmos aj o Komunìsmos, palal i Filosòfia ta i Història], arakhel o kamado poshno kotar jekh rromani miliciaki kumpànja. Sa khetane djan angle telal e esloganùrja sar Opre i Repùblika aj te merel i Thagarni! Opre o Garibaldi! Te merel o Pàpa! Opre o mestipen! Ta Opre i demokràcia! Xasardine, nashaldine aj phandinde i prènsa nashti garavel lako klasako chadipen:

“Akala dile, sar e majbuteder, kamlian te lian lenge panch umalenge fanègurja kotar e komunitaròne barbalimàta aj gele sa e rromanipnasa, varesave but bare kashtensa jekhe kotoresa sastrn andi nakri, save akharènas len lànza.”

Ake djal o trìto. Vipalbershende, sas avridine ando Paris e Impressions de voyage de Paris à Cadix [Rinchiabiarneski nòta: Imprèsie po tradipen kotar Paris dji ki Kàdiz], kotar o Alexandre Dumas. Lende, o dikhavipen kotar o Perseusko avren dikhel pes ruvales aj saste pharravdo:

“Couturier sas kerdine te ovènas umblavde varesave poxtana save dènas uchalin po jekh kotor andi teràza aj mukhènas i aver rig e khameste. E Rroma, acharutne ko jekh tatipen respash tropikàlo, mushaj te achile khameste; Couturier aj lesko dagerotìpo mushaj te butikeren uchalinate.

Vi uchalinate mushaj te aven beshte Giraud, Desbarolles aj Boulanger te chitrel; Maquet ta me te lekhas amare notùrja, Alexandre te kerel varesave satara sar amboldipen aver satarenge so dindjan amenqe angleder.

E Rroma [mushaj te aven], khetane andi terazaki rig dine e khameske, o dad cirdèlas thuv aj bashavelas pi gitàra, e chaja beshte leske pirende kerènas chunrja penge balensa, e chave torde aj morindoj jekhe djukel (...).”

Khanch shaj te xasaravèlas o chachipen so e dromarne ja e jurnalìsturja kerde aj asimilisarde, aj save varesave Rroma istemalkerènas te nashen kotar o chorripen. Àma e Rroma mushaj te achen khameste aver rigate sas dine uchalinate ando phandipen.

1862: Kon sas o Thagar e Rromengo?

I relàcia mashkar e Rroma thaj e espanikane bare raja ta o espanikano thagaripen ando XIXto shelibersh ando Gitanismosko godipen si la jekh seripnaski buti. Odova relàcia mukhel len te kramaven kerindoj i paramìsa so sikavel e Rroma sar kandine manusha ando jekh vaxt kana si jekh revolucionàro trujalipen. Shaj te kideras ko rromane artisturengo grùpo kon butikerdjas anda Kòrdoba ashal i visìta kotar i thagarni Isabel i IIto – ke sas dine ando jekh patrèto sar loshale, phukjarde aj biprialutne lelo ande socialone kronìke kotar o Francisco Urbino –, vi jekh baro kotor kotar i buti kotar o aktòro aj produktòro José María Dardalla y Gutiérrez, chachutno thagar ando gitanesko teàtros, prindjardo ando sasto them ashal leski buti ande “rromane” ròla.

Mushaj te ulavas so maj sig odova so sas kerdo kotar e rromane artistùrja desar odova so sas kerdo ando gitanesko estìlo.

Leski buti si but bari; budane si e liparimàta ande nevimatengi lila okonatar. Si pharo te ginavel o eksibiciako nivèli ko gitanikano estereotìpa saveske sas te keren brekh e rromane artistùrja vi e Rroma kon nas artistùrja anglal e shela butja kotar o gitanesko teàtros vi i ikonogràfia kerde kotar e avrikane artistùrja. Mushaj te ulavas so maj sig odova so sas kerdo kotar e rromane artistùrja desar odova so sas kerdo ando gitanesko estìlo. O shukaripen kotar i tasvir ando avren korrjarel amenge.

1863: O dikhipen kotar kon na dikhel tar tuke

O fotografikano realìsmos te mukhèla amenge teorikanes te shaj te dikhljarel o chachipen respash ando lesko sasto materialitèta. Andi akaja fotogràfia kotar o R.P. Napper kotar o bersh 1863, o dikhipen kotar o fotogràfos kidel o nanaj-dikhipen kotar kon sas fotografisardo. Dur sam kotar i loshali tasvir kotar o Gitanìsmos; dur kotar o gravurako bruzipen aj kotar e alcoholeske aj e tabakoske ratja ande kàfa.

Amborim te avas pasho chachipen vaj o avren palem xoxavel amenge sostar e Rroma si khameste aj tordjon kaske ròdel veshutne manusha andi akala Evròpa durjardi kotar e bare dizjentar. Ma te bistras ke o fotografikano dikhipen vi si les vipal artistikani komposìcia kotar i armonikani forma e grupeske.

1864: Silverio Franconetti ta o merkùro kotar i dikhavlin

Ando jekh lekhipen so kamel te vazdarel o pharipen kotar o dirèkto dikhipen pi espanikane Rromengi història kàste hakjarel savi ròla kerel o Flamènko andi leski nerni tasvir, nashti trebal leske jekh liparipen kasqe si prindjardo sar jekh mashkar e maj vasneder asha sostar but manusha godjaren so biandilo o Flamènko odova vaxteste: irindjas ki Espànja palal jekh vaxt so sas andi Amèrika o Silverio Franconetti, o baro aj lacho gadjo, kamlo kotar e rromane artistùrja, odova kon sas jekh klidji kàste te shirdèlas i djenutni eksprèsia ta te shirdèlas o drom durjarindoj pes kotar o bikatalo dikhipen kotar i Gitanismoski dikhavlin kaj sas phande e rromane artistùrja. Va, jekh gadjo so adjutisardjas te pharravel vi te rràndel o avren.

Vov promotisardjas i sistematizàcia andi organizàcia e espektakuloske so mukhljas les te kerel, akana va, jekh nevo genèro savo putrèlas e baredorja e musikàlo teatroski paramìsjatar vash-o gitanesko chand. Vidjavel i djenutni eksprèsia. Inkljol o Flamènko sar genèro aj sar maripnaski umal.

1865: I gitanesko giljaripen e gadjendar

Vipalbersheste kana sas abolisardi i rrobìa e Rromenge andi Rumùnia, sevel amenge te maras godji pi aver avlin kaj o gitanistikano avren sikavel leske duj muja: i kali, atòska sas dikhli sar i rromani chib andi Espànja, aj avdives asumisardi sar o espanikano rromano etnolèkto. Lako labjaripen sas dujemoljengo: andi policjaki umal aj andi poesiaki avlin. Ande Crónicas ilustradas de la Guardia Civil [Rinchibiarneski nòta: Ilustrisarde Kronìke kotar i Guardia Civil. I Guardia Civil sas o policiako trùpo, organisardo xeladikanes, savo kerel peski buti sheral ande gavutnikane thana.], kotar o Elisardo Ulloa aj dino avri kotar i editòra Marzo y Fernández, ando bersh 1864, shaj te drabaras:

“(...) Jekh bengalorro ternorro na ovel jekh chacho beng dji kana sikljas o kalo, i chib so ingjarel ko leski bilachi godji o djantripen kotar jekh sasto sociàlo maripnasko artja (...).”

Akava sungljaripen djal mamuj e kamipnasa te avèlas atòska mashkar e gadjende te vakeren kales, maj buteder vakeren jekh xoxavdo kalo, sar o lon savo del lacho gundj ando gitanesko giljaripen vi ande komèdie vi ando vakeripen kotar, akana va, e flamenkikane manusha. Akala xoxavdi chib si i chib kotar i afición, jekh trìbu, jekh sociàlo grùpo, savi lekhel aj protagonizisarel i flamenkikani lirìka dindoj la jekh xoxavdo chalikano aj biprindjardo nem. Si i vipal bohèmia kotar o argentinikano tàngo, kotar o portugalikano fàdo aj, amborim, kotar o Unisarde Themesko blues.

1866: O koloniàlo Gitanìsmos

O Gitanìsmos nas numaj jekh kreàcia kàste del sevipen e Espanjake no vi leste len kotor kamindes sa e europikane thema kon kamènas i orientàlo suno, o espanikano prakamipen aj jekh mestjarno Gitanìsmos. Si buteder jekh prodùkto tradindo e barvale klasenge aj sar jekh evropikano prodùkto sas eksportisardo ki Amèrika.

O Gitanìsmos nas numaj jekh kreàcia kàste del sevipen e Espanjake no vi leste len kotor kamindes sa e europikane thema kon kamènas i orientàlo suno, o espanikano prakamipen aj jekh mestjarno Gitanìsmos.

Si but misala kotar espanikane khelnja kon ando XIXto shelibersh interpretisaren e bolerikane vèrsia kotar e rromane khelimàta. Sikaven o rromano chand sar jekh garància kotar o raciàlo chachipen anglal o putardo maripen mamuj o bel canto, vi andi La Habàna, vi ando Mèxiko ja vi andi Venezuèla.

Si but cudavno so kana andi Espànja e Cafés Cantantes [Rinchibjarneski nòta: thana kaj shaj te xas aj te pias vi te shunas aj dikhas jekh espektàculo.] dènas jekh repertòrio chaches flamènko, o gitano chand andi òpera, ande andalucikane aj ande bolerikane khelimàta pirdal e doriav si maj pasheder desar odova so sas anglal aj kaske sas dine reàkcia. O durutnipen guljarel o dikhipen kotar o choxano. O seripen kotar e dromenge pustika pi Espànja adjutisarel te na bistras e choxanes.

1867: O Gypsylorìsmos ando espanikano chand

Sar paleder kerèna e somdasne andi Gypsy Lore Society, kotar o bersh 1888, i intelingènsia aj e sikle fànura den pes ko rodipen pi rromani buti. Sathane den avri but lavustika ke maren mashkar peste te den o chachipen. El Gitanismo. Historia, costumbres y dialecto de los gitanos, kotar o Raj Francisco de Sales Mayo ovel andi jekh akademikani referànca, lako anglovakeripnasa, laki gramàtikasa aj laki lavustikasa. Aj djanavel:

“O kalo nane jekh chib e chorenge; nane odova so ando puranipen akharèlas pes germanìa [Rinchibiarneski nòta: espanikanes, i chib e chorenge.] aj savestar lava arakhen pen ando Akademiako Lavustik; vi nane i chib vakerdi ande phandlinja, sar but manusha pachen: si jekh dialèkto avilo averendar so vi avdives si vakerde ando Industhan kotar aven e Rroma.”

1868: I Paraskevin kotar Sevìla ja o barvalo gadipen kotar e beshutne Rroma

I ikonogràfia so representisardjas mashkarthemutnes e Rromen si la peski paruvipnasko viram andi Paraskevin kotar Sevìla, e virkeripnasa budanes kotar tasviria e fotografiasa, o angluno marketing kotar e Xerezikane molja thaj o thanjaripen kotar o respash koràlo chand kotar o flamenkikano koncèrto so eksportisarèlas pes ke sundalutne eksibìcie.

I Paraskevin, sar simbolikano representaciako than kotar e zoriake relàcie, mukhel te del mestipen te sikavel o Gitanìsmos e barvalendar: e raja urjaven pen sar e Rromnja aj e Rroma ta vaxtes virkeren odova so pahènas so sas xodutno ando flamenkikano biav kaj “chache Rroma” losharen lenge djikaj kerènas kin-bikin. Chudavnes, kotar grastengi paraskevin peski efimerikani arxitektùrasa nakhavel pes ki manushengi paraskevin kaj sa e manusha si les pesko rendvalo than.

Espànja khondjarel pes ki Revolùcia kotar o bersh 1868, “La Gloriosa” (i pativali), kaj si ando khelipen i territoriàlo struktùra e Themeske. Djikaj, e zoralo kartenutne Rroma pien Xerezikani mol e avrikane vizitantensa. E chache Rroma, urjavde sar raja, gilaben, khelen aj sikaven pen andi grastengi paraskevin rondindoj neve butja.

1869: I reàkcia kotar o rromano aj gitanjardo artistikano proletariàtos

Sùrte vareso xavas so ondiljàsas ando akava deshibersh si o khinipen kotar i Gitanismoski rrobìa kotar but rroma aj gadje artistùria kon somtherènas laboràlo aj artistikano drom. O flamènko, sar djenutno ekspresiako artja, shaj te hakjarel pes sar jekh verver zumavipen ko dirèkto dikhipen po djivipnaski eksperiència e Rromendar.

O gilavipen ‘biandiljas’ sar artistikani antitèsis anglal jekh katali aj drendjardutni budanengi kultùra.

Gilavas so djanas, sar te phenas: gilavas sa so nakhlo amenge àma vi moljarel pes o djenutno keripen. Jekh destilatòro kaj uchanel sa so djanas. O Gerhard Steingrees, andi leski Sociología del Cante Flamenco, definisarel kadial akaja artistikani reàkcia:

“(...) O gilavipen ovèlas prindjardo ande teàtrurja aj ande kafàvurja àma sas kerdo ando aver trujalipen: amborim ande isolazisarde aj telkulturalikane berne (‘tabernarios’, birtutne manusha) kotar terne artistùrja aj fànura mamujale ko ‘lacho gundj’ kotar i burguesikani societeta.

O gilavipen ‘biandiljas’ sar artistikani antitèsis anglal jekh katali aj drendjardutni budanengi kultùra. I godli kotar o gilavno aj o somander kotar i gili so gilavdjas djenutnes sas jekh anglidipen mamuj i sasti societèta pherdi aj xoxavdi.

I ròla kotar o ‘gitano’ sevljas sar jekh simbòlo kotar akaja kulturikani resistànza, sar i personifikàcia kotar o mestipen anglal i drendi, kotar o djeno anglal i nivelizàcia, kotar i isolàzia anglal i sociàlo integràcia palazor. Te phenas, o gilavipen sas kerdo sar artistikano produkto kotar e urbanikane telkultùre aj kotar o artistikano proletariàtos, jekh achaduvno fenomènos ando romantizìsmos. (...).”

Madikh so, o flamènko so biandiljas sar sociàlo konstrùkto reslipen kotar o destilatòro kotar e isolazisarde aj telkulturikane berne kotar terne artistùrja aj fanùrja, kramavdjas te kerel brekh aj te kidel andre sa o gitanistikano imaginàrium. Jekhvaxte akaja reakciasa, kramavas te dikhas misalja kotar o mamujalo sar o suro kotar o bianavesko rromano lil so aresel dji ko Themesko Vakerlin andi jekh vakerlinesko divàno po religiako mestipen.

“Lil kotar e Rromnja Madridatar e rajeske Suñer y Capdevila: ‘Ma bister so e sovlja e chajendar achen te pherdjaren pen; aj achilas rrugisarindoj e Devleske kàste oves boldo tu vi sa e bipatjavale manusha’.”

Kon kerel i paramìsa e Gitanismostar so mukhel te prindjarel i espanjolitèta kotar i rromani tasvir? Kon kerel o avren?

Sar agor aj mangipen

Trebas amenge vaxt te hakjaras sar si i relàcia mashkar sa e kulturikane kerimàta trujal aj palal e “Rroma”, sar odova afektisardjas e kristalizaciake kotar i espanikani rromani identitèta aj ando savo nivèli i djenutni profesionalizàcia kotar e rromane flamenkikane artistùrja dindjas jekh kulturikano zorjaripen anglal e verver Gitanismoske chanda, anglal e verver dikhimàta kotar o Perseusko avren.

Rights held by: Miguel Ángel Vargas (text) — Nicolás Jiménez González (translation) | Licensed by: Miguel Ángel Vargas (text) — Nicolás Jiménez González (translation) | Licensed under: CC-BY-NC 3.0 Germany | Provided by: RomArchive