‘O arxive thaj o muzeje den dokumentacia thaj dikǎren decizie, aksie, thaj serimata. Mothoven avri jekhoro biparuvdǒver kulturalo telaćhavipen savo si nakhadino katar-i kustik and-i aver kustik. Khelen jekh esencialo rola and-o socialo ʒamavipen brakhindor thaj zurǎrindor individualo aj kolektivo seraripen. O mesto labǎreipen e arxivenqo barvalǎrel amaro ʒanipen pal-o manuśikano ʒanipen, zurǎrel i demokracia, brakhel civilo hakaja thaj federǎrel e ʒivimasqe kualiteta.’

Ama, śaj te pućhas val si jekh strategia malavdi kaj te las amen e vizualone dokumentençar pal-o Rroma and-o Muzeje tahj aand-o arxive. Val akale institucie labǎren vizualo dokumentǎ kaj te sikaven lenqi xodutno rola and-i haćarimasqi produksia. Val zumaven te aresen te paruven i kulturalo politika thaj o dostipen prdal lenqo dikhipen e manuśenqo and-o tasfira.