E Fotografijakere Politike

Rodipe

01 Fotografiaqi politike

I bereder problema isi te halǒves aj te pinʒares so e tasfirenqi politika tordǒl anglal-o paradokso te kides tasfira thaj te sikaves len thaj and-o vipal vaxt te ulaves len thaj te des len konteksto anda jekh emancitiparo ćhand, kaj te mares tut mamuj lenqo hegemoniko drabaripen and-e arxivalo forme save ekzistuil. Akia doti mangel jekh kritiko somʒanipen kaj te aresel te definuil ćaćutne aspektǎ thaj resa e arxivalone umalǎqe. O paruvipen e umalaqo anavesqo katar ‘fotografia’ anda ‘e fotografijakere politike’ (Bilderpolitik/Politics of Photography) ćaćarel akia evolucia.