Arxiva

Rodipe

Sorin Sandu

Chad Evans Wyatt | Sorin Sandu | fotografija | Romania | 1990 - 2017 | pho_00067

Rights held by: Chad Evans Wyatt | Licensed by: Chad Evans Wyatt | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Chad Evans Wyatt – Private Archive | More at: RomaRising

Chad Evans Wyatt | Sorin Sandu | fotografija | Romania | 1990 - 2017 | pho_00067 Rights held by: Chad Evans Wyatt | Licensed by: Chad Evans Wyatt | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Chad Evans Wyatt – Private Archive | More at: RomaRising

Kreditora

Rights held by: Chad Evans Wyatt | Licensed by: Chad Evans Wyatt | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Chad Evans Wyatt – Private Archive | More at: RomaRising

Konteksto

“Kana sinom sas tikino ćhavo but kamav sas te kerav teatro manqe thaj mire familiaqe. Phendom jekh var jekhe amalesqe and-i klasa so miro suni sine te ovav aktori thaj phendas manqe ‘oh, isi tut but avera talentǎ’. Akana na kamav te kerav diskusia pala mo suno ʒikaj realisarav les.”

O Sorin Aurel Sandu biandilo and-o Bukureśt anda jekh familia e butǎrne klasaqi thaj sine les trin phrala-phenǎ. Lesqi daj kerel sas buti k-o tekstilenqo kombinati thaj o dad kerel sas buti k-o sastrna. “Mo dad sas miro angluno siklǎrno. Siklǎrdas man pesqe misalěnçar. Mulo terno k-o sarand-u-panʒ berś. Kana na ʒanav te lav jekh bari decizia, pućhlarav man so ka kerel sas miro dad and-i vipal situacia.”

O Sorin pinʒardǎs pire rromnǎ kana kerel sas buti and-i rromani CRISS thaj kerel sas rodlǎripenpal-o Rroma and-i Moldova save xale phare daba katar lokalo bare raja. “Oj si o jaćho mire sundalesqo.” Isi len jekh deś-u-duj e berśenqi ćhaj thaj jekh ćhavo trin thaj epkaś berśenqo. E rromnǎqi ćhib e diaqi isi i rromani thaj o duj ćhave barile vakerindor vi rumanicko thaj vi rromane.

O Sorin Sandu kerdǎs piri diploma and-i politekniko universiteta Bukureśanθe thaj xuterdǎs diploma and-i fizika thaj matematika, “save nivar na sine mi pasia.” O Sorin lia i decizia te irinel pe k-o suno pesqe ʒivimasqo thaj te kerdǒl aktori. Kerdas registracia and-i nacionalo universiteta vaś-i drama thaj i kinema “Ion Luca Caragiale.” Sine te kerel jekh individualo zumavipen thaj lekhavdo dikhlǎripen pal-i rumunicko literatura. “Man dias man vast jekh paramići so lekhlom pal-e ćhavesqo ćhavo. Jekh sadi paramići no pherdi sanimata.” E Sorinesqo profesori pal-odova phendas lesqe so lesqo teksto “ʒivdǎrel sas sarkon dikhipen. Jekh angluno mentori sine o aktori Stefan Bănica Jr. savo dias les vast kaj te śirdel i kariera.”

“Sinom aktori. Ćalǒl man te gilavav a palem na sinom profesionalo gilavno. Ćalǒl man te lekhavav a palem naśtin te phenav kaj sinom poeto. Me kamav sas te ovav poeto a palem na sinom. Jekh poeto si manuś savo nikavel sa e godǎθar, jekh phurt maśkar amaro materialo sundal thaj o spiritualo sundal / e sunenqo sundal.”

I akanutni produksia e Sorinesqi BLOPII si avridini and-o Bukureśanqo but śundo teatro Tudor Vianu Giurgiu. Ov mothovel akava kotor sar jekh “sinonimo e bidośalimaça, ternimaça thaj lośaça”. O Sorin dikǎrel vi jekh kurkutno TV show and-i themutni televizia Vi me biandilom and-i Rumania, khetane e Zita Moldavaneça. O magazino sikavel Rromen thaj gaʒen kotar sa o prefesie, sa e ʒivimasqe ćhanda save dine kontribucia e rromane khetimatenqo p-o lokalo nacialo/themutno thaj internacionalo/maśkarthemutno nivelo.

And-o berś 2010-to, o Sorin niklislo anda jekh produksia p-e rromani ćhib i A Stormy Night (Zurali balenqi rǎt), thaj kerdas la khetane e Zita Moldavaneça k-o Teatro Masca. “Me musaj te vazdav rromane ćhibǎqe teatro akate and-i Rumania. Akhal si te śundǒl zan kotor-o xoripen e rromane ogěsqo. Kamlǒl pes amenqe lekhavde butǎ, produksie save śaj azbas, jekh śanca kaj te mothovas avri kon sinam amen and-o konteksto e sasundalutne kulturalone dialogosqe.”
O Sorin kamel vi te del avri jekh pustik poezie rromanes. “Sinom but baxtalo kaj biandilom sar Rrom anda amaro vaxt odolesqe so haćarav phurikane sadare anda mire vene thaj o barbutipen buxlǎrde rromane familěnqo prdal amaro sasundalutno khetanidipen, save del duma prdal manθe kotar-o vaxt kana mukhlam e devlesqo them ʒi akana.”

“Jekhe aktoresqo baxtagor isi te kerel haćaripen lośaqo. Akava isi miri rola.”

Resursi: RomaRising Website

URL: romarising.com Mary Evelyn Porter

Detalura

original title
Sandu, Sorin Aurel
Them
Produkcija
trujal 1990 - trujal 2017
Kreditora pala e produkcija
Objektongi kategorija
Technika
Karakteristike
  • kalo thaj parno
Objektesko numero
pho_00067

Arxivako kotor