Arxiva

Rodipe

»So können wir nicht weiter leben«

Katarína Girgová | »So können wir nicht weiter leben« | korkorutne evidentura | Slovakijaki Republika | Sept. 9, 1942 | voi_00059

Rights held by: Katarína Girgová | Provided by: State Archive Prešov (Prešov/Slovakia) | Archived under: ŠZŽ-Adm / 1942 / Nr. 37 507/42 / Petition submitted by Katarína Girgová (née Holubová) / 9 September 1942

Bijacovce, dňa 9. septembra 1942.

Predmet:
Katarína Girgová rod. Holubová
cigánka v Bijacovciach, žiada
aby jej manžel Andrej Girga
bol z pracovného táboru pre-
pustený domov.

Veliteľstvo pracovného tábora
V Nižnom Hrabovci.

Podpísaná Katarína Girgová rod. Holubová, cikánka v Bijacovciach
úctive prosím, ráčte laskave môjho manžela menom Andreja Girgu, naro-
deného v roku 1905 z pracovného tábora prepustiť domov.
Svoju žiadosť odôvodňujem s tým, že menovaný můj manžel musí sa
starať o výživu mojú a svojích 6 /šesť/ maloletých detí.- Mám nasle-
dovné deti: Anna 15 ročná, Jozef 12 ročný, Andrej 10 ročný, Ján 8 ročný,
Ladislav 2 ročný, Margita 6 ročná a matka Andreja Girgu tj. moja
svokra Mária Girgová 70 ročná.- Svokra je už na všetky práce úplne
neschopná, ja sama mám s vedením domácnosti a dozorom nad dětmi toľko
práce, že na zárobky chodiť nemôžem a preto celá táto početná rodina
je výživou odkázaná na zárobok môjho manžela Andreja Girgu.
Vzhľadom na to, že menovaný môj manžel je v pracovnom tábore už
jeden mesiac a od tej doby neposlal ani haliera a My nemáme z čoho
žiť, musí byť môj manžel prepustený domov, lebo ináč padneme všetci na
ťarchu chudinského veřejného zaopatrenia.-Môj manžel bol tuná riadne
zamestnaný, denne zarobil od 60 do 80 Ks. A len naraz ho zobrali a tým
sme ztratili aj životnú našú existenciu.- Keď sa môj manžel vráti
domov, tuná dostane ihned stále a dobré zamestnanie a tým by bola
celá táto rodina existenčne zaistená, preto moja žiadosť je odôvodnená.
Takto naďalej žiť nemôžeme a keď môj manžel nebude domov prepustený,
obec nás bude musieť chovať.
V nádeji priaznivého a urychleného vybavenia mojej žiadosti
ostávam so slovenským pozdravom
Na stráž!
Katarina Girgová

Pravdivosť v žiadosti uvedených dôvodov potvrdzujem a v záujme
obce doporučujem, aby bol Andrej Girga z pracovného tábora hneď pre-
pustený domov.
Bijacovce 9. sept. 1942.
Na stráž!

Bijacovce, den 9. September 1942

Betrifft:
Katarína Girgová geb. Holubová, Romni* in Bijacovce, beantragt, dass ihr Ehemann Andrej Girga aus dem Arbeitslager nach Hause entlassen wird.

Kommandatur des Arbeitslager
In Nižný Hrabovec.

Die Unterzeichnende Katarína Girgová, geb. Holubová, Romni* in Bijacovce. Ich bitte aufrichtig darum, meinen Ehemann namens Andrej Girga, geboren im Jahre 1905, aus dem Arbeitslager nach Hause zu entlassen.
Meinen Antrag begründe ich damit, dass der Genannte, mein Ehemann, für den Lebensunterhalt meiner und seiner 6 / sechs / kleinen Kinder Sorge tragen muss. Ich habe die folgenden Kinder: Anna 15-jährig, Josef 12-jährig, Andrej 10-jährig, Ján 8-jährig, Ladislav 2-jährig, Margita 6-jährig und die Mutter von Andrej Girga, dies ist meine Schwiegermutter Mária Girgová, 70-jährig. Die Schwiegermutter ist bereits nicht mehr in der Lage, irgendeine Arbeit zu verrichten, ich selbst habe mit der Führung des Haushalts und der Beaufsichtigung meiner Kinder so viel Arbeit, dass ich keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann und somit ist meine ganze zahlreiche Familie bei der Ernährung auf den Verdienst meines Ehemanns Andrej Girga angewiesen.
Angesichts dessen, dass der Genannte, mein Ehemann, bereits einen Monat in dem Arbeitslager ist und seitdem nicht einmal einen Heller geschickt hat und wir nichts zum Leben haben, muss mein Ehemann nach Hause entlassen werden. Denn andernfalls fallen wir alle der öffentlichen Armenfürsorge zur Last. Mein Ehemann war bislang ordnungsgemäß beschäftigt, täglich verdiente er 60 bis 80 [Kronen] und auf einmal hat man ihn mitgenommen und dadurch haben wir unseren Lebensunterhalt verloren. Wenn mein Ehemann nach Hause kommt, erhält er hier sofort eine ständige sowie gute Beschäftigung. Somit wäre unsere Familie existentiell versorgt, deshalb ist mein Antrag begründet. So können wir nicht weiter leben und wenn mein Ehemann nicht nach Hause entlassen wird, muss uns die Gemeinde versorgen.
In der Hoffnung auf eine positive und eilige Erledigung meines Antrags verbleibe ich mit dem slowakischen Gruß
Seid wachsam!
[Unterschrift] Katarina Girgová

Die Wahrhaftigkeit der in dem Antrag aufgeführten Gründe bestätigen wir und im Interesse der Gemeinde empfehlen wir, dass Andrej Girga aus dem Arbeitslager sofort nach Hause entlassen wird.
Seid wachsam!
Bijacovce, den 9. September 1942
[Unterschrift unleserlich]
Bürgermeister

[Stempel] BIJACOVCE [unleserlich]

Bijacovce, 9 September 1942

Re:
Katarína Girgová née Holubová, Romni* in Bijacovce, requests that her husband Andrej Girga be released from the labour camp and allowed to return home.

Office of the labour camp commandant
in Nižný Hrabovec.

The undersigned, Katarína Girgová, née Holubová, Romni* in Bijacovce. I sincerely request that my husband, Andrej Girga, born in 1905, be released from the labour camp and allowed to return home.
I justify my petition with the fact that the aforementioned, my husband, is responsible for providing for my and his 6 /six / small children. I have the following children: Anna, aged 15, Josef, aged 12, Andrej, aged 10, Ján, aged 8, Ladislav aged 2, Margita, aged 6, and the mother of Andrej Girga, my mother-in-law, Mária Girgová, aged 70. My mother-in-law is already no longer capable of doing any work, while I myself have so much to do with running the household and supervising my children that I cannot possibly hold down a job, and to feed my whole large family we are therefore reliant on the earnings of my husband, Andrej Girga.
Given the fact that the aforementioned, my husband, has already been kept for a month in the labour camp and has not sent us even a penny and we’ve got nothing to live on, my husband has to be released and allowed to return home. Otherwise, we will become a burden to the public poor relief. My husband was until now always employed according to the rules, earned 60 to 80 [crowns] a day, and then suddenly one day he was taken away and we’ve lost our provider. When my husband returns home, then he will be employed immediately in a regular and good job. Then our family will be provided for, and this is why my petition is justified. We cannot go on living like this and if my husband is not released and allowed to return home, then the municipality will have to look after us.
In the hope for a positive and speedy resolution, I send a Slovak greeting and remain yours
Stay vigilant!
[signature] Katarina Girgová

We confirm the truth of the reasons given in the petition and in the interests of the municipality we recommend that Andrej Girga be released immediately from the labour camp and allowed to return home.
Stay vigilant!
Bijacovce, 9 September 1942
[signature illegible]
Mayor

[stamp] BIJACOVCE [illegible]

Bijacovce, 9. Septembro 1942

Re:
Katarína Girgová bijami Holubová, Rromni* andar e Bijacovce, rodel olako rrom o Andrej Girga te ovel muklo andar o Bućako Lager, te šaj te iranelpe khere.

Kancelarija e Bućarne Lageresko Komandanto
ande Nižný Hrabovec.

I tele skrinisardi Katarína Girgová, bijami Holubová, Rromni* andar e Bijacovce. Putarde vilesa rodav muro rrom, o Andrej Girga, bijamo ko 1905 berš, te ovel muklo andar o Bućako Lager thaj te avel peske palpale khere.
Muri peticija zurarav kodolesa so upreder lepardo, muro rrom, lel sama vaš amare 6/šov/ tikne čhavore. Man si mure rromesa akala čhavora: Anna 15 beršengi, Josef 12 beršengo, Andrej 10 beršengo, Ján 8 beršengo, Ladislav 2 beršengo, Margita 6 beršengi thaj e Andrej Girgeski dej, muri sasuj Mária Girgová, 70 beršengi. Mure sasuja naj zor te kerel nisavi buti, džikote me našti te kerav nesavi buti sostar musaj te lav sama vaš mure tikne čhavore. Te parvaras amare bare familija amenge trubuj te iranelpe muro rrom o Andrej Girga thaj te kerel buti.
Dendos o fakti kaj muro rrom jekh čhon si ikerdino ando Bućako Lager thaj na bičhaldas khere nisave love thaj amen našti te dživas bizo love, muro rrom trubuj te ovel muklo te avel peske khere. Te na muklen oles, amen ka ačhovas upral e themeske pike. Muro rrom, dži akana kerelas buti džandos pala e kanunija thaj ikalelas kotar 60 dži ko 80 [kruni] ko dives, thaj jekhvar jekh dives sas legardo thaj amen ačhilem korkore. Kana ka iranelpe muro rrom palpale, vov kodo dives ka arakhel peske regularno thaj lačhi buti. Kadale divestar ka ovel ko te lel sama vaš amari familija thaj kodoleske hramosarav tumenge kodi peticija. Amen našti dureder te dživas kadijal thaj te na avilas palpale muro rrom, atunči pe amende sama ka trubuj te lel i komuna.
Adžikernindos tumendar pozitivno thaj sig te den amenge palpale, ačhovav Slovakiakere baxtarinasa

Len sama!
[signatura] Katarina Girgová

Amen das konfirmacija kaj kodo so phenelpe ande peticija si čačipe, thaj vaš e komunako intereso amen das decizija o Andrej Girga but sig te ovel muklo andar o Bućako Lager thaj te džal peske khere.
Len sama!

Bijacovce, 9. Septembro 1942
[signatura našti te ginavelpe]
Forosko šerutno

[štampilo] BIJACOVCE [našti te ginavelpe]

Kreditora

Rights held by: Katarína Girgová | Provided by: State Archive Prešov (Prešov/Slovakia) | Archived under: ŠZŽ-Adm / 1942 / Nr. 37 507/42 / Petition submitted by Katarína Girgová (née Holubová) / 9 September 1942

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Katarina Girgová
1.54 min
voi_00119
Lesung des Selbstzeugnisses von Katarina Girgová | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00119
EN

Konteksto

Korkori e šove xurde čhavorenca

I Katarína Girgová ačhilas an pesko bijamutno foro Bijacovce peske šove xurdore čhavenca thaj 70 beršingi phure sasujasa, kana olako rrom o Andrej Girga deportirimo sas ko Bućako Lager po milaj 1942 berš. O Andrej Girga sas bičhaldo ando Lager ko Nižný Hrabovec došakerdo sar »asocijalno« kote so bukadar Rroma sas phangle. Sar vi but aver manuša, o Andrej Girga šaj sas te parvarel pi familija; thaj kodolestar dikhelaspe o rasistikano karaktero vaš gasave phandadiba.

E phangle manuša ando Lager ko Nižný Hrabovec ke »bućake kompanije« sas tradine te keren e Prešov-Strážski trenoski linija. I buti sas but phari, džikote o habe thaj o paj pibaske so denas olenge sas but bilačho. E sobi kote so trajinas sas but cikne, ande barake naj sas kaj te soven thaj sosar te učharenpe thaj sas but khandipe. Naj sas sapuni thaj šaj sas te thoven pes thaj te nangon numa ande jekh len kana sas i vrama lačhi, teli o žandarmengo dikhipe. E sanitarije sas biadekvatni thaj o riziko kotar e infekcije but baro sas.

I Katarína Girgováki peticija olako rrom te ovel muklo, kaj voj thaj lake čhavore sas ki but bilačhi situacija, kolasa olako rrom ka ovel muklo thaj ka lel sama vaš e familija, si hramome ažutimasa kotar oficijalni manuša kotar e Bijacovce komuna. I komuna dijas konfirmacija kaj e detalura so i Katarína Girgová vakardas si čačikane thaj dijas decizija te mukelpe olako rrom. E lilendar nane varesave indikacije pala kodo, sas li o manuš muklo vaj na. Vaš e decizijako anibe pe kodo proceso sas čhute nekobor ofisura: e žandarmerijaki administracija bičhaldas kodo fajlo ki Lagereski administracija ande Nižný Hrabovec ko 23. Septembro phendos kaj naj zurale faktija te mukelpe o manuš khere. O baro krisi pal kodo, bičhaldas peticija dži pe Gau ofiso ando Prešov vaš finalno decizija.

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Katarina Girgová
1.54 min
voi_00119
Lesung des Selbstzeugnisses von Katarina Girgová | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00119
EN

Detalura

übersetzer Titel
‘We cannot go on living like this’
übersetzer Titel
»Našti buteder te dživas kadijal«
Produkcija
Sept. 9, 1942
Kreditora
Kreditora pala e produkcija
Objektongi kategorija
Materijalo
Objektesko numero
voi_00059

Arxivako kotor

Pangle manuša vi kondicije

periodo 1933 - 1945