O Rusin Asenov siklǎrel sar asistento i bulgarikani ćhib and-i Universiteta Kiril i Metodia and-o Veliko Ternovo. E prathagarengo foro and-i disǔtno utarigutni Bulgaria.

O Rusin śirdǎs i śkola anda jekh segreguime rromani śkola and-o rromano pero and-o Vidin. Madikh i izolacia kotar-i bulgarikani kultura and-e anglune berśa, o Rusin paćal so xuterdǎs jekh laćhi edukacia aj laćho siklǎripen, maśkar averenθe nais e jekhe projektosqe savo organisarde o thanutne rromane siklǎrne, Pinʒar Tiri Origina, savo siklǎrdas siklovnen pal-e rromane kulturaqe thaj ćhibǎqi kompleksiteta kaj te tromalel len te ʒan dureder and-i dujtikani śkola. And-i uprutni śkola o Rusin interesosajlo pal-i origina e bulgarikani ćhibǎqi. Kerel sas recitacia bulgarikane poezienqi anda ververa aktivitete save sas pokinde e śkolaθar thaj sikavdas avri tradicionalo bulgarikane paramisia and-e rromane TV stacie Viginosθe. “Akala eksperience mudarde miro paćapen kaj te dav duma angla manuśa save śunen man”.

Kana siklilo dureder kaj te kerel i liśenca, o Rusin kerdas buti sar asistento koordinator and-e siklǎrimasqi rromani seksia e naraipnikane organizaciaqi Amalipen, o Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (Kher vaś-o Maśkar-etnikano Dialogo thaj i Tolerancia), so sas pokindo katar-i fundacia i Amarika vaś-i Bulgaria. O Amalipen phendas e Rusinosqe te kerel intervista e profesoreça Hristo Kyuchukov specialisto and-i maśkar kulturalo edukacia and-i relacia e naraipnikane organizaciaqe e misiaça kaj te integruil nevǎrel i bulgarikani publiko śkola. O Rusin palikarel e profesores Kyuchukov kaj tromardas les thaj sikavdas les kaj te lel i decizia te ʒal dureder desar o bachelor degree and-i linguistika thaj o dikhel i universiteta sar lesqo avindo drom e karieraqo.

O Rusin xuterdas master and-i bulgarikani linguistika thaj filologia. I tema lesqi masteresqi si: Komparacia maśkar-i Bulgarikani thaj i Rromani ćhib buteder pi tema e Kalaʒijenqe endajolektaqi kaj sikavdas so i endajolekta e Kalaʒijenqi si jekh dialekta phandli buxleder e familiaça and-e Balkanesqe ćhibǎ kaj peren Bulgarikani, Albanikani, Makedonikani thaj Serbikani. Sikavdas kaj si phandlo vi e indo-europikane familiaça ama ulavel vi gramatikake strukture sar deklinacia sar konjugacia.

O Rusin si les intereso anda but endajolekte e rromane ćhibǎqe thaj akava avela katar lesqi xodutni familia. Lesqo dad xaćarela Kalaʒijenqi endajolekta thaj lesqi daj vakerel Tsutsumani endajolekta thaj laqi ćhib si endajolekta katar-i E superdialekta so vakeren but Rroma anda ververa thema e disǒrigutne Europaqe thaj Amerikaqe.

And-o Maj 2016-to, o Rusin xuterda doktorato pal-i tema i Bulgarikani ćhib sar Meta-ćhibǎqi Sistema and-i Komukacia p-o Internet. Thaj but manuśa uśarde lesqo nevǎrno dikhipen e bulgarikane ćhibǎqe thanesqo and-i sundarutni evolucia e meta-ćhibǎqi savi si amalgamo maśkar lekhavni thaj vakerdini ćhib pesqe xodutne modelitatençar save phanel ćhibǎ thaj kulture and-i komunikacia p-o internet. O Rusin si o dujto Rrom so xuterdas doktorato and-i Bulgaria. Te oves Rrom thaj profesionalo mangel tuθar kaj te keres zoraleder thaj godǎvereder e averenθar kaj te xutres patǐv, respekto aj pinʒaripen.