Arxiva

Rodipe

»Ich bitte Sie aufrichtig, dass der Genannte aus dem Arbeitslager entlassen wird«

Helena Maňkošová | »Ich bitte Sie aufrichtig, dass der Genannte aus dem Arbeitslager entlassen wird« | korkorutne evidentura | Slovakijaki Republika | July 25, 1942 | voi_00058

Rights held by: Helena Maňkošová | Provided by: State Archive Prešov (Prešov/Slovakia) | Archived under: ŠZŽ-Adm / 1942 / No. 40 414/42 / Petition submitted by Helena Maňkošová / 25 July 1942

Slávny
Okresný úrad
V Prešove.-

Podpisaná menom Helena Maňkošová obyvateľka obce Kapu-
šany, družka Jozefa Horvátha, narodeného v roku 1911. prosím Vás úctive,
ráčte dať súhlas k tomu, aby menovaný bol prepustený z pracovného stre-
diska na Petiči.-
Prosbu svojú odôvodňujem tým, že spolu žijeme už deviaty
rok, za túto dobu narodilo sa nám 4-deti, z kterých je najmladšie vo
veku 5 mesiacov a najstaršie 8 ročné.- Ja od těchto deti do práce nemô-
žem odisť, lebo deti nemôžem bez dozoru nechať, dosavad som žiadnych
finančných prostiredkov neobdržala, nachádzam sa v úplnej núdze.
Prosiac o priaznivé vybavenie mojej žiadosti, ostávam:
v Kapušanoch, dňa 25. júla 1942.-

Na stráž!

[vlastnoruční podpis] Helena Maňkošová.

Rada obce v Kapušanoch týmto úradne svečí, že dôvody žiada-
teľkou vo výšoznačenej žiadosti pravde zodpovedajú.-
v Kapušanoch, dňa 25. júla 1942.-
starosta

[Drei Stempelmarken des Slowakischen Staates im Wert von 1, 5 und 2 Slowakischen Kronen mit 2 Stempeln: Überstempelt]

Sehr geehrtes
Kreisamt
in Přešov.

Die Unterzeichnende mit Namen Helena Maňkošová, Einwohnerin der Gemeinde Kapušany, Lebensgefährtin des Jozef Horváth, geboren im Jahre 1911. Ich bitte Sie aufrichtig, freundlicherweise Ihre Zustimmung zu geben, dass der Genannte aus dem Arbeitslager in Petič entlassen wird.
Meine Bitte begründe ich damit, dass wir schon neun Jahre zusammenleben, in diesem Zeitraum wurden uns 4 Kinder geboren, von denen das jüngste 5 Monate und das älteste 8 Jahre alt ist. Ich kann wegen dieser Kinder nicht arbeiten gehen oder die Kinder ohne Aufsicht lassen, bisher habe ich keine Finanzmittel erhalten und bin völlig mittellos.
Ich bitte um die freundliche Erledigung meines Antrags und verbleibe:
Kapušany, den 25. Juli 1942.

Seid wachsam!

[Unterschrift]
Helena Maňkošková

Der Gemeinderat in Kapušany bezeugt hiermit amtlich, dass die durch die Antragstellerin erwähnten Gründe in dem oben aufgeführten Antrag der Wahrheit entsprechen.-
Kapušany, den 25. Juli 1942.

[Stempel]
KREISAMT PŘEŠOV
29. VII. 1942 22618

[Rundstempel]
GEMEINDE KAPUŠANY
Kreis Přešov

[Unterschrift]
unleserlich
Bürgermeister

[Three stamps of the Slovak state in the value of 1, 5 and 2 Slovak crowns with 2 stamps: stamped over]

Dear District Office
in Přešov.

The undersigned, Helena Maňkošová, resident of the Kapušany municipality, is the spouse of Jozef Horváth, born in 1911. I sincerely request your kind approval to allow the release of the named person from the labour camp in Petič.
I justify my request on the grounds that we’ve been living together for nine years, during which time we have had 4 children, the youngest just 5 months old, the eldest 8 years of age. Because of the children I cannot take on any work nor can I leave them unsupervised, up until now I have not received any financial support and I am now completely penniless.
I kindly request that my petition be granted and remain sincerely yours:

Kapušany, 25 July 1942.

Stay vigilant!

[signature]
Helena Maňkošková

The Kapušany municipal council herewith confirms that the reasons mentioned by the petitioner in the petitionabove are true.-

[stamp]
DISTRICT OFFICE of PŘEŠOV
29. VII. 1942 22618

[round stamp]
KAPUŠANY MUNICIPALITY
Přešov District

[signature]
Illegible
Mayor

[Trin postake marke kotar slovakiako them kuč 1, 5 thaj 2 slovakiake kruni duje štampilonca upral olende]

Drago Thaneski kancelarija
ando Přešov.

Tele skrinisardi, Helena Maňkošová, trajil ande Kapušany komuna, si rromni e Jozef Horváthoski, bijamo ko 1911 berš. Putarde vilesa rodav tumendar te muken e leparde manušes andar o Bućako Lager ando Petič.
Kodo rodav tumendar, kaj amen kethanes trajovas enja berša, thaj pe kodi vrama si amen 4 čhavore, o majcikno si numa 5 čhonengo, thaj o majphureder si 8 beršengo. Sebet e čhavore me našti te kerav varesavi buti, vaj te mukav olen korkore. Dži akana na lijem nisavo finansijako ažutipe thaj akana sem bilovengi.
Ačhovindos najisaribasa, lačhes rodav tumendar te pheren muro rodipe:

Kapušany, 25 Juli 1942.

Len sama!

[signatura]
Helena Maňkošková

E Kapušany komunako Konsilo kerel konfirmacija kaj kodo so phendas i manušni ande peticija čačipe si.-

[štampilo]
THANESKI KANCELARIJA ando PŘEŠOV
29. VII. 1942 22618

[trujalo štampilo]
KAPUŠANY KOMUNA
Přešov Distrikto

[signatura]
Našti te ginavelpe
Forosko šerutno

Kreditora

Rights held by: Helena Maňkošová | Provided by: State Archive Prešov (Prešov/Slovakia) | Archived under: ŠZŽ-Adm / 1942 / No. 40 414/42 / Petition submitted by Helena Maňkošová / 25 July 1942

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Helena Maňkošková
0.5 min
voi_00118
Lesung des Selbstzeugnisses von Helena Maňkošková | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00118
DE

Konteksto

Zoravni buti ando Lager Petič

Ando Juno 1942 berš o Jozef Horváth phandado sas ande lesko foro Kapušany thaj sas transportirimo ande jekh katar e »Bućake Lagerja« kerdine kodo milaj ande Slovakiaki disjorig. Vi kodo so kerelas buti thaj šaj sas te kerel love vaš peske, peskere romnjake thaj olengere štare cikne beršenge čhavorenge, o Josef Horváth sas deportirimo ando Petič Lager vaš e murša stigmatizirime sar »asocijalni«. Kodo lesko misal, sikavel e rasistikani karakteristika e Rromenge deportacijaki ande Lagerja kote so zorasa kerenas buti.

Ando 1996 berš o Jozef Horváth pe rromani čhib vakerelas vaš e bilačhe kondicije ando kampo vaš jekh intervju so olesa kerdas e čehikani rromani ekspertica i Milena Hübschmannová: »Oh, muro Del! Phenav tuke – amen hasa jekhvar ko dives! Kodo but bilačho habe! (vakarel vrxnome glasosa) – ka phenes vaš e bale! Doborom bilačho habe.« Vov delaspe godi vi pe jekh bilačho manuš ando Lager. Sar so phenel o Jozef Horváth, kodo manuš »marelas amen kodolesa so perelas leske ko vasta! Džungalo, but džungalo Lager sas […] Našti sas khanči te kerdol, khanči vareso, te na o manuš mardino ovel.«

I situacija so dikhelas i Helena Maňkošková khere naj sas khanči lačheder. Voj thaj olake čhavore ačile dživde numa najisarindos lake dadeske savo so kerelas buti sar manuš so vazdel e khera. Olaki peticija te muken olake rromes andar o Lager sas skrinisardi ažutimasa kotar jekh manuš kotar e Kapušany komuna. E žandarmerijaki administracija ando Lager kerdas konfirmacija kaj o Horváth ikerelaspe mišto thaj lačhes sar bućari thaj šaj muklilos te džal palpale te kerel peski buti savi so angleder kerelas. Numa, vov sas darano, gindisardas kaj ka ovel iramo palpale ando Lager te na kerdas peski buti sar so kamelaspe.

Kopija kotar o 32-minutengo intervju e Josef Horváthosa, kerdino pe rromani čhib pala o Video Archive for Holocaust Testimonies, Yale Univerziteto, New Haven (USA), si vi ande kolekcija ko Muzeumo vaš i Rromani Kultura, Brno.

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Helena Maňkošková
0.5 min
voi_00118
Lesung des Selbstzeugnisses von Helena Maňkošková | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00118
DE

Detalura

übersetzer Titel
‘I sincerely request the release of the named person from the labour camp’
übersetzer Titel
»Putarde vilesa rodav te muken e leparde manušes andar o bućako Lager«
Produkcija
July 25, 1942
Kreditora
Kreditora pala e produkcija
Objektongi kategorija
Materijalo
Objektesko numero
voi_00058

Arxivako kotor

Pangle manuša vi kondicije

periodo 1933 - 1945