Arxiva

Rodipe

»Ich bin seit dem Jahr 1938 Witwe, habe fünf Kinder«

Anna Bilá | »Ich bin seit dem Jahr 1938 Witwe, habe fünf Kinder« | korkorutne evidentura | Slovakijaki Republika | July 25, 1942 | voi_00060

Rights held by: Anna Bilá | Provided by: State Archive Prešov (Prešov/Slovakia) | Archived under: ŠZŽ-Adm / 1942 / Nr. 40 414/42 / Petition submitted by Anna Bilá (born Lacková) / 25. Juli 1942

Slávny
Okresný úrad
V Prešove.-

Podpisaná menom Anna Bilá rod. Lacková obyvatelka obce Kapu-
šany prosím Vás úctive, ráčte dať súhlas k tomu, aby môj syn, Šte-
fan Bilý, narodený v roku 1920.bol prepustený z pracovného stre-
diska na Petiči.-
Prosbu svojú odôvodňujem tým, že som vdova od roku 1938.- Mám
spolu 5 deti, z kterých sú 3 doma. Najmladšie dieťa má 8 rokov.-
nemám žiadon majetek, žijeme z práce dvoch rúk. Nachádzame sa v
núdze, lebo dosavad som žiadon peniaz neobrdžala zo zárobku moj-
ho syna za túto dobu, čo je v pracovnom stredisku.-
Dufajúc v priaznivom riešení mojej žiadosti, ostávam:
v Kapušanoch, dňa 25-júla 1942.-

Na stráž!
[vlastnoruční podpis] Anna Bila r. Lacková

Rada obce v Kapušanoch týmto úradn svedčí, že dôvody žiada-
teľkou vo výšoznačenej žiadosti sú pravdivé.-
v Kapušanoch, dna 25.VII.1942.-

notár
starosta

[Drei Stempelmarken des Slowakischen Staates im Wert von 1, 5 und 2 [Kronen]
mit 2 Stempeln: Überstempelt]

Sehr geehrtes
Kreisamt
in Přešov.

Die Unterzeichnende mit Namen Anna Bilá, geb. Lacková, Einwohnerin der Gemeinde Kapušany. Ich bitte Sie aufrichtig, freundlicherweise Ihre Zustimmung zu geben, dass mein Sohn Štefan Bilý, geboren im Jahre 1920, aus dem Arbeitslager in Petič entlassen wird.
Meine Bitte begründe ich damit, dass ich seit dem Jahr 1938 Witwe bin. Ich habe 5 Kinder, von denen 3 zu Hause sind. Das jüngste Kind ist 8 Jahre alt. Ich habe kein Vermögen, wir leben von der Arbeit zweier Hände. Ich bin in Not, denn bislang habe ich kein Geld aus dem Verdienst meines Sohnes für den Zeitraum erhalten, in dem er in dem Arbeitslager ist.
In der Hoffnung auf eine positive Erledigung meines Antrags verbleibe ich:
Kapušany, den 25. Juli 1942.

Seid wachsam!

[Unterschrift]
Anna Bila geb. Lacková

Der Gemeinderat in Kapušany bezeugt hiermit amtlich, dass die durch die Antragstellerin erwähnten Gründe in dem oben aufgeführten Antrag der Wahrheit entsprechen.
Kapušany, den 25. VII. 1942.

[Unterschrift]
unleserlich
Notar

[Stempel]
GEMEINDE KAPUŠANY

[Unterschrift]
unleserlich
Bürgermeister

[Stempel]
KREISAMT PŘEŠOV
29. VII. 1942 22621

[three stamp marks of the Slovak state in the value of 1, 5 und 2 [crowns]
with 2 stamps: stamped over]

Dear District Office
in Přešov.

The undersigned, Anna Bilá, née Lacková, resident of the Kapušany municipality. I sincerely request that you kindly agree to have my son Štefan Bilý, born in 1920, released from the labour camp in Petič.
I justify my request with the fact that I’ve been a widow since 1938. I have 5 children, 3 of them are still living at home. The youngest is 8 years old. I have no assets, we live on the work done by two hands. I am living in poverty because I have not received any money from my son’s earnings for the period he has been in the labour camp.
In the hope of a positive resolution to my petition I remain sincerely yours:
Kapušany, 25 July 1942.

Stay vigilant!

[signature]
Anna Bila née Lacková

The municipal council in Kapušany herewith confirms that the reasons mentioned by the petitioner in the petition aboveare true.
Kapušany, 25. VII. 1942.

[signature]
Illegible
Notary

[stamp]
KAPUŠANY MUNICIPALITY

[signature]
illegible
Mayor

[stamp]
DISTRICT OFFICE of PŘEŠOV
29. VII. 1942 22621

[Rinćaripe]

[trin postake marke kotar o slovakijako them kuč 1, 5 thaj 2 [krune]
Duje stampilonca: upral lende]

Drago
Thaneski Kancelarija
ano Přešov.

Tele skrinisardi i Anna Bilá, bijami Lacková, trajil ande Kapušany komuna. Putarde vilesa rodav tumendar, mure čhavores, e Štefan Bilýes, bijamo ko 1920 berš, te muken andar o Bućako Lager ando Petič.
Rodav tumendar kodo, sostar me sem birromeski rromni kotar 1938 berš. Isi man 5 čhavore, 3 olendar vi dureder dživen manca khere. O majterno si 8 beršengo. Naj amen sostar te dživas, trajisaras kotar e buti kadale duje vastendar. Dživas ando baro čorolipe thaj dži akana me na lijem nisave love kotar muro phureder čhavo so vov pe kodi vrama si ando Bućako Lager.
Adžikernindos pozitivno keripe vaš muri peticija mangav tumenge but baxt thaj sastipe:
Kapušany, 25 Juli 1942.

Len sama!

[signatura]
Anna Bila bijami Lacková

E komunako konsilo ando Kapušany dela konfirmacija kaj kodo so si skrinisardo ande peticija upreder čačipe si.
Kapušany, 25. VII. 1942.

[signatura]
našti ginavelpe
Notari

[stampilo]
KAPUŠANY KOMUNA

[signatura]
Našti ginavle pes
Šerunto

[štampilo]
THANESKI KANCELARIJA ando PŘEŠOV
29. VII. 1942 22621

Kreditora

Rights held by: Anna Bilá | Provided by: State Archive Prešov (Prešov/Slovakia) | Archived under: ŠZŽ-Adm / 1942 / Nr. 40 414/42 / Petition submitted by Anna Bilá (born Lacková) / 25. Juli 1942

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Anna Bilá
0.46 min
voi_00120
Lesung des Selbstzeugnisses von Anna Bilá | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00120
EN

Konteksto

Našibe sar majagorni opcija

Pala leske dadesko meripe, o Štefan Bilý, bijamo ko 1920 berš, lelas sama vaš peski dej thaj trine cikneder phrala thaj phenja. Pala leski deportacija ko Lager vaš e zoravni buti ko milaj 1942 berš, i familija sigo ulas čoroli.

E 22 beršengo Bilý sas bičhaldo ando Lager ko Petič ando jekh »Bućako Lager« vazdine ande Slovakia vaš e »asocijalni« manuša. E manuša kerenas ande »bućake kompanije« but phari fizikani buti pe trenoski linija maškar Prešov thaj Strážske. Sar vi pe sa e aver Lagerja, e dživdipaske kondicije sine but phare, but čorolo thaj bilaćho habe thaj paj pibaske, katastrofalno higienija, mizerni sobe kote so sovenas thaj džungale žandarmura. But kotar e phangle regrutora zorasar, trujal e peticije kotar lenge familije, astarde te džan peske e Lagerestar. Te na e peticije anenas resin, varesave manuša korkore khuvenas von pes te našti te keren buti, adžikerindos kaj našti te keren buti, te muken olen avri.

Jekh aver alternativa sas našibe andar o Lager. O Štefan Bilý kamelas dujvar te našel andar o Petič Lager, so sas hramome ko lil kotar 15. Oktobro 1942 berš kotar e žandarmerijaki administracija, kodoleske na mukle oles, vi kodo so oleski dej i Anna Bila peticijasa rodelas te muken olake čhaves avri.

Ande peticijako agor e leparde alava – »Len sama!« – sas askerutno baxtaripe e Hlinka Gardako, thaj musaj sas te hramolpe ko sako jekh lil bičhaldo dži ke Themeski administracija kotar o 1939 dži ko 1945 berš.

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Anna Bilá
0.46 min
voi_00120
Lesung des Selbstzeugnisses von Anna Bilá | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00120
EN

Detalura

übersetzer Titel
»Me sem birromeski kotar o 1938 berš, si ma pandž čhavore«
übersetzer Titel
‘I’ve been a widow since 1938. I have 5 children’
Produkcija
July 25, 1942
Kreditora
Kreditora pala e produkcija
  • Anna Bilá (Autoro) (Kapušany, Slovakijaki Republika)
Objektongi kategorija
Materijalo
Objektesko numero
voi_00060

Arxivako kotor

Pangle manuša vi kondicije

periodo 1933 - 1945