Arxiva

Rodipe

Pamyataty

Set photo of PAMYATATY

Artem Shemet | Set photo of PAMYATATY | čhiven foto | Ukraina | 2017-02 | fil_00386

Rights held by: Artem Shemet | Licensed by: Petro Rusanienko | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Petro Rusanienko – Private Archive

Artem Shemet | Set photo of PAMYATATY | čhiven foto | Ukraina | 2017-02 | fil_00386 Rights held by: Artem Shemet | Licensed by: Petro Rusanienko | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Petro Rusanienko – Private Archive

Kreditora

Rights held by: Artem Shemet | Licensed by: Petro Rusanienko | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Petro Rusanienko – Private Archive

Deskripcija

Ein Foto vom Filmset von »Pamyataty«

(2017)

Detalura

Them
Produkcija
2017-02
Kreditora pala e produkcija
Objektongi kategorija
Karakteristike
  • koloro koloro
Objektesko numero
fil_00386

Arxivako kotor