O Yuksel Yasharov sine mujalo and-e forosqo sombeś Peśtaraθe and-i telutni maśkarutni Bulgaria thaj xuterdǎs duj mandate. Biandilo and-o berś 1969-to thaj barilo anda jekh xoraxani/muslimane rromani familia. O Yuksel phirdas and-i maśkarutni śkola and-o foro Batak na dur katar-i Peshtara, thaj and-o berś 2016-to agordǎs i diploma pal-i socialo buti k-i New Bulgarian University, Sofiaθe. Si prandime thaj si les duj ćhave. Lesqi ćhaj agordǎs agrikulturaqi universiteta and-o Plovdiv, thaj lesqo ćhavo agordǎs maśkarutni śkola and-o berś 2016-to. Profesionalone emfazaça pal-e hotelesqi industria. Lesqi rromni i Feliza savi si vi oj katar-i Peshtara, isi katar-i Turkia.

O Yuksel siklilo politikaqo manaʒmento katar-i institucia National Democracy Institute kotar-o Washington DC (NDI, www.ndi.org), thaj siklilo bazikane phirnimata sar te del duma maśkar manuśenθe, te kerel kampania thaj te organisarel strategie sar te tradel dureder piri kariera and-o publiko sevipen. Angla so te del and-o forosqo raipen, o Yuksel kerel sas kontrate vazdimasqe khera. Anda pesqe buti o Yuksel dikhla pe jakhença kobor diskriminacia sas and-i politika e kherimasqi: o Rroma si avri ćhudime and-e segreguime pere/mahale. O Rroma nane śukar dikhle and-e kafeterie thaj and-e bikinǎ avrial katar-o rromano pero/“mahala”. I NDI dias e Yukseles motivacia te kerel buti thaj te paruvel akia situacia thaj o labne so kamlǒna pes kaj te lel pozitivo iniciative and-i politika.

Kotar-o berś 2007-to si duj rromane mujale and-e Peśtaraqe forosqo Sombeś. E Yukselosqi angluni aksia sar somdasno e forosqe sombeśesqo sas te del avri jekh direktiva mamuj diskriminacia thaj te vazdel civilo hakaja and-i Peshtera thaj sa o gava trujal. E kupatnǎqo śerutno dinas les vast prdal rekomendacie thaj manglas amenθe e biznesmenθar save dureder keren sas diskriminaciaqe politike. Nais e kupatnǎqe śerutnesqe, śaj phenas so nićhili paśti sa i diskriminacia and-i kherimasqi politika peshteraθe. Palem si duj segreguime śkole and-o foro, jekh xurdelin khetane anglune ʒi k-i śtarto klasa, thaj i dujto katar-o panʒto ʒi k-i eftato klasa. Sar pozitivo Peshteraθe śkole den doćhiběnqo siklǎripen: p-e rromani k-i bulgarikani, thaj p-e rromani k-i turkikani.

Jekh pharo faktori and-e kherimasqi situacia isi so but Rroma nane len therimasqe dokumentǎ. Lenqe khera sine vazdime ilegal thaj akana peravdǒn ʒikaj o manuśa kaj beśen sas and-i purani mahala si akana k-o śtar droma. Akala katastrofaθar Rroma Peshteraθar lile te durǒn katar-i Bulgaria. Akana o Yuksel prdal pesqi pozicia sar koordinatori e asosaciaqo Trust for Social Alternative (Paćapen and-e socialo alternative) tel-i khak e fondaciaqi America for Bulgaria, kerel aktivo buti kaj te kovlǎrel i kriza and-e Rromenqo kheripen. Vazdina jekh operacia savi dotisarel thanutne bare rajen kaj te struktuil i forutni legislacia thaj te del therimasqe lila e rromane familěnqe.

O Yuksel xasardas i votacia and-e Peshteraqe forosqo sombeś and-o berś 2016-to. Phenel so xasarda katar-o anti-diskriminatoro aktivizmo butum and-o pućhipen e kherimasqo thaj edukaciaqo. Anda lesqi familia avile bi anavesqo phardimata and-o vaxt e palutne kampaniaqo.

O Yuksel isi akana fasilitator vaś-o Evropaqo Sombeś (Council of Europe) and-e gavenqe kupatnǎ paś-i Pashtera. Kerel buti sar ćhingarenqo maśkarno kaj te oven buteder Rroma save len and-o vast o diskusie pal-e Rromenqi integracia thaj inkluzia and-e khetanimasqo niveli. Sar xoraxano/muslimani Rrom o Yuksel śaj te marel pes vi mamuj-i diskriminacia, mamuj xoraxaja, savenθar isi but anda sa i sasti Bulgaria. “Dukhavde katar duj-varutni diskriminacia, but xoraxane Rroma na phenen kaj isi Rroma, śeral kana ćaćimasθe si gaʒe. Avere rigaθe Rroma save den duma rromane, butivar na kamen te phenen so xoraxane Rroma si Rroma. Te ovel sar te ovel, sol duj grupe, dukhavdǒn palem problemenθar kaj te oven integruime and-o gaʒikano dostipen e Bulgariaqo. Ćaćutno paruvipen and-i politika p-e themutno niveli isi imperativo kaj te peravdǒl i segregacia aj i diskriminacia mamuj-o Rroma, o xoraxaja thaj avere minoritete and-i Bulgaria.”