E Melina Salifoska hiňi romaňi aktivistka. Kerel buťi andro tejatros the sikhaďipen. Kamel te dokerel bakalarsko titulis andro tejateskero džaniben the magistersko sikhaďipen andre anglal-školsko bararipen, andre kada, hoj kerela anglalškolno škola, savi sikhavel jekhetaňiben the makarso. Tiš zathoďas jekhetaňiben Roma Warehouse, organizacija, savi kamel te kerel bespečno than perdal o Roma, avka istes he sikhaďipnaskero centros, kaj pes romane he na romane čhavore šaj sikhaven bašaviben the e čhib.