E Lynn M. Hooker hiňi profesorka pal o bašaviben pre Purdue University. Lakeri genďi Redefining Hungarian Music from Liszt to Bartók has avri diňi andro berš 2013 avridiňipnaha Oxford University Press. Andal o berš 2000 kerel terno buťi andre Evropa the severno Amerika andro ungrike manušeskere the popularne sceni, zadikhle pro romane džanibne. Akana richtinel genďi pal e transformacija andro prjemislos “romano bašaviben” andro Ungriko 20. the 21. šelberš, zathode pro mujakere vakeribena the archivno vizkumos.