Maladilom e Aneliyaça Dudinova and-o kafe Anna Lesnovosθe, na dur e Sofiaθar, Bulgariaθe anda jekh belvel pherdi ranga. I Analiyaqi familia avel katar-o Lesnovo. “Sa o droma ʒan palpale ʒi me papovǒnqe dadenqi generacia ”. E Annaqi daj, i Anna Cristina si i jekhori rromani siklovni and-i eftato klasa and-i maśkarutni Gorna Malina. I Anna sa kerdas kaj te xutrel laqi ćhaj śanca kaj te siklǒl integruime śkole odolesqe so kamel te xutrel jekh kompetitivo edukacia savo śaj te kerel la konʒ e universitetaqe.

De kana i Anna ulavdili pe rromesθar, kerdas jaʒur kaj te del ekstra klase sar i gimnastika pire ćhijaqe. Pokinda vi jekh taksia te angarel e Anna Kristina bi daraqo ʒi k-i śkola thaj katar-i śkola sarkon dǐves. E Annaqe dad thaj daj phirde and-i dujtikani śkola, si savoral pala laqe zordimata thaj den la love kobor śaj. I Anna Kristina kamel te siklǒl dureder, ʒi k-o masteri, thaj i sasti familia si anda jekh godǐ kaj te den la vast anda laqo res biumblavdes e amalinǎθar savi alosarel oj.

I Aneliya isi la MA and-e grafiko thaj vizualo dombimata/arti, madikh so laqi angluni buti sine te siklǎren and-i xurdelin. Pal odova kerdas buti buteder desar deś-u-panʒ berś sar web designer vaś-o NEED.bg, jekh bari komercialo antrepriza Sofiaθe, savi bićhalel but ververa produktǎ e bikiněnqe thaj e magaziněnqe anda sa i Bulgaria. And-o 2014 i Aneliya avili palpale khere and-o Lesnovo kaj te kidel piri energia aj te kerel laćheder e Rromenqe śance odothe putarindor jekh tikno restoranti.

E Aneliyaqe phral thaj ʒeśtani, dikǎren jekh magazini kotar niklistilo o Anna Café. Mukhen sas e klienten kaj te pokinen krediaça thaj odolesθar o Magazinin naśti sas te kerel hazna. Kana laqo phral gelotar and-i Italia, o than e kafejaqo aćhilo ćhućo. I Aneliya manglas love katar jekh Bulgariaqo biznesi kaj te śirdel palem o magazini, numaj o gaʒe na kamle te den la love. Oj na telǎrdas pire phike, thaj sine te labǎrel o love so xuterdǎsas ekonomia kotar-o stock options e NEED.bg kaj te putrel palem o Anna Café. O suno e Analeyaqo sine te kerel jekh than e terne Rromenqe kaj te kidinǒj thaj te keren muhabeti, te vakeren maśkar pumenθe buterder pala lenqe planǎ thaj lenqe lupunza/obstakle. I angluni manuśni so kerdas buti e Aneliyaθe sine jekh terni Rromni kotar jekh rromani familia ama anda na but maseka vi oj gelitar and-i ratǒrigutni Europa.

I Aneliya isi vi web master e bulgarikane rromane Na Raipnikane Organizaciaqe, Amalipe. Amalipe, Centro vaś-o Maśkarikutno Dialogo thaj Tolerancia isi jekh baro zor and-o zordipen te ovel integruime publiko skolarizacia prdal sa i Bulgaria. On phenen so lenqi res si so paćan and-i “barabar integracia e Rromenqi and-o dostipen prdal-i emfaza pe prezervacia e rromane identitaqi thaj i modernizacia e rromane khetanimatenqi.” (Amalipe.com)

Siklǎrne katar-i śirdutni segreguime śkola Lesnovosθe avile and-o kafe maśkar-i intervista e Aneliyaça kaj te konʒaren pumare sure vaś-i integracia e dujtikane śkolaqi. O śerutno and-o Lesnovo na kamel te integruil i lokalo dujtikani śkola ama na kamel ni te bićhavel rromane siklovnen and-i dujtikani śkola and-i Gorna Malina odolesqe so daral so i Lesnovosqi śirdutni śkola si te xasarel siklovnen thaj daral te ovel phandli. Amalipe, organisardas jekh vizita te avel amabasadori e Zviceraqo/Suisaqo and-o dujtikano Kampus. Prdal-i patronaźa e organizaciaqe Truś vaś Socialo Alternative, jekh kotor-e organizaciaqi Amerika vaś-i Bulgaria, rromane siklovne si te xutren love kaj te pokinen sa o pokinimata thaj i timin e śkolaqi si dini anda sa o dujtikano niveli.

E Ameliyaqe ućhe vaxtesqe resa si te vazdel biznesosqe śance e Rromenqe anda sa i zona. Oj manglas prdal jekh raipnikani subvencia te pokinel duje Rromen te keren buti te den la vast kaj te dikǎrel and-i aktiviteta o restoranto thaj te dikǎren e lovikane butǎ. “Isi but vasno vaś-o avindo laćho ʒivipen e Rromenqo so vi o dad vi i daj keren buti thaj śaj pokinen vaś pumare ćhavenqe. I vasneder iniciativa isi te kerdǒl ja te buxlǎrdǒl e Rromenqi antrepriza .”